Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Pressuposts

El Consell Consultiu, per complir la seva funció d'assessorament consultiu institucional, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Comunitat Autònoma. La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04. Per a l'any 2023 aquesta secció inclou els capítols següents del pressupost de despeses:

CAPÍTOL I
Despeses de personal
818.762 euros
CAPÍTOL II
Despeses corrents en béns i serveis
258.300 euros
CAPÍTOL VI
Inversions reals
4.000 euros
TOTAL PRESSUPOST 1.081.062 euros

Pressupost per a l'any 2023 (en l’apartat «Estats de despeses» s’ha de seleccionar «Consell Consultiu de les Illes Balears»)

Pressupost per a l'any 2022

Pressupost per a l'any 2021

Pressupost per a l'any 2020

Pressupost per a l'any 2019

Respecte a l'estat d'execució del pressupost corrent, es pot trobar la informació pressupostària consolidada de la Comunitat Autònoma en aquest enllaç: https://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/estadistiques-68815/?campa=yes

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD