Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. La qual cosa equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 del nostre Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

Dictamen destacat: Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web.... Llegir més

DICTÀMENS DE L’ANY 2018 DISPONIBLES PER A CONSULTA (darrera actualització dia 10 de desembre de 2018)
En aquest apartat es mostren per ordre d’incorporació a la base de dades els dictàmens de l'any 2018... Llegir més

DICTÀMENS DE L’ANY 2017 DISPONIBLES PER A CONSULTA (darrera actualització dia 23 de febrer de 2018)
En aquest apartat el Servei d'Assumptes Jurídics mostra per ordre d’incorporació a la base de dades ... Llegir més

Relació de projectes normatiu dictaminats pel Consell Consultiu de les Illes Balears l’any 2017
— Dictamen núm. 2/2017, relatiu al Projecte de decret d’exigència de coneixements de llengua catalan... Llegir més

Resums de l’activitat consultiva desenvolupada (informació actualitzada a 31 de desembre de 2017)
Any 2017 Sessions: 20 Consultes: 170 Expedients: 156 Dictàmens: 163 Any 2016 Sessions:... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD